Φυσικό αέριο: «Δυναμικό» πλαφόν, κατά περίπτωση, προτείνει η Κομισιόν

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών (TTF), όσο διάστημα θα προετοιμάζεται ένας νέος δείκτης καθορισμού τιμών και για όποτε χρειάζεται, προτείνει η Κομισιόν. Όπως αναφέρει στην πρότασή της η Επιτροπή, ο μηχανισμός διόρθωσης των τιμών θα καθιερώνει, σε προσωρινή βάση, ένα δυναμικό όριο τιμών για συναλλαγές στο TTF. Συναλλαγές σε τιμή υψηλότερη από το δυναμικό όριο δεν θα επιτρέπονται να πραγματοποιηθούν στο TTF.

Όπως προτείνει η Κομισιόν, η μείωση των τιμών στους λογαριασμούς ρεύματος θα γίνει μέσω κοινής αγοράς φυσικού αερίου, μηχανισμούς περιορισμού των τιμών στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου TTF, νέα μέτρα για τη διαφανή χρήση των υποδομών και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, και συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

  • Συγκέντρωση της ζήτησης στην Ε.Ε. και κοινή αγορά φυσικού αερίου για τη διαπραγμάτευση καλύτερων τιμών και τη μείωση του κινδύνου στα κράτη μέλη να υπερβαίνουν το ένα το άλλο στην παγκόσμια αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ του εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ,
  • Προώθηση των εργασιών για τη δημιουργία ενός νέου δείκτη αναφοράς για την τιμολόγηση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου έως τον Μάρτιο του 2023- και βραχυπρόθεσμα πρόταση μηχανισμού διόρθωσης των τιμών για τη θέσπιση δυναμικού ορίου τιμών για συναλλαγές στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου TTF, και ένα προσωρινό διάδρομο ή όριο ζώνης για την αποτροπή ακραίων αυξήσεων των τιμών στις αγορές παραγώγων,
  • Προεπιλεγμένοι κανόνες αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση ελλείψεων εφοδιασμού, επεκτείνοντας την υποχρέωση αλληλεγγύης στα κράτη μέλη χωρίς άμεση σύνδεση με αγωγό, ώστε να συμπεριλάβει και τα κράτη μέλη που δεν έχουν εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου- και πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού κατανομής φυσικού αερίου για τα μέλη που πλήττονται από έκτακτη ανάγκη εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο.

Σε συνδυασμό με τα ήδη συμφωνηθέντα μέτρα για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση φυσικού αερίου, και την ανακατανομή των πλεοναζόντων κερδών του ενεργειακού τομέα, τα νέα αυτά μέτρα θα βελτιώσουν τη σταθερότητα σε ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου αυτόν τον χειμώνα και μετά. Τα μέτρα θα συμβάλλουν επίσης στον περαιτέρω μετριασμό της πίεσης των τιμών που αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες και η βιομηχανία, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ασφάλεια του εφοδιασμού και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων αργότερα αυτό το μήνα, και την περαιτέρω ανάπτυξη τρόπων για τον περιορισμού των επιπτώσεων των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των αναγκών σχετικά με το REPowerEU για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και την αποφυγή κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής δύναμης της ΕΕ για την REPowerEU.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια στοχευμένη ευέλικτη χρήση της χρηματοδότησης από την πολιτική συνοχής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας έως και το 10% του συνολικού εθνικού κονδυλίου για την περίοδο 2014-2020, ύψους αξίας περίπου 40 δισ. ευρώ.

Ειδικά για τις τιμές του φυσικού αερίου, τονίζεται ότι «αν και οι τιμές χονδρικής έχουν μειωθεί από την κορύφωση του καλοκαιριού του 2022, παραμένουν μη βιώσιμα υψηλές για έναν αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων. Βασιζόμενοι στην προηγούμενη εργασία μας με τα κράτη μέλη για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την ανακατανομή των υπερβολικών κερδών στον τομέα της ενέργειας στους πολίτες και τη βιομηχανία, προτείνουμε σήμερα μια πιο στοχευμένη παρέμβαση στην αγορά και τις τιμές του φυσικού αερίου».

Πολλά συμβόλαια φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν συναφθεί στο κύριο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο φυσικού αερίου, το TTF, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει πλέον με ακρίβεια την τιμή των συναλλαγών ΥΦΑ στην ΕΕ. Η Επιτροπή επομένως, αναπτύσσει ένα νέο συμπληρωματικό δείκτη αναφοράς τιμών με τον ACER για την αντιμετώπιση αυτής της συστημικής πρόκλησης. Ο νέος δείκτης αναφοράς θα παρέχει σταθερή και προβλέψιμη τιμολόγηση για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, η Επιτροπή θα αναθέσει στον ACER να δημιουργήσει ένα αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης των ημερήσιων τιμών και, στη συνέχεια, ένα σημείο αναφοράς που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την διαχειριστές της αγοράς ενέργειας για την αναπροσαρμογή της τιμής στα συμβόλαια φυσικού αερίου τους.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του νέου δείκτη αναφοράς, η Επιτροπή προτείνει να τεθεί σε εφαρμογή ένας μηχανισμός για τον περιορισμό των τιμών μέσω του κύριου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου φυσικού αερίου, του TTF, που θα ενεργοποιείται όταν χρειάζεται. Ο μηχανισμός διόρθωσης των τιμών θα καθιερώνει, σε προσωρινή βάση, ένα δυναμικό όριο τιμών για συναλλαγές στο TTF. Συναλλαγές σε τιμή υψηλότερη από το δυναμικό όριο δεν θα επιτρέπονται να πραγματοποιηθούν στο TTF.

Αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή της ακραίας μεταβλητότητας και των υπερβολικών τιμών. Επιπλέον, για να περιοριστεί η υπερβολική μεταβλητότητα των τιμών και να αποτραπούν οι ακραίες αιχμές των τιμών στις αγορές ενεργειακών παραγώγων, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός νέου προσωρινού περιλαίμιου ενδοημερήσιας αιχμής τιμών που θα θεσπιστεί από τα χρηματιστήρια παραγώγων της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα προστατεύει τους φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας από τις μεγάλες ενδοημερήσιες μεταβολές των τιμών.

Για να διευκολυνθούν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές ενεργειακές εταιρείες όσον αφορά την κάλυψη του περιθωρίου κέρδους τους όταν χρησιμοποιούν τις αγορές παραγώγων, η Επιτροπή θέσπισε σήμερα νέους κανόνες για τους συμμετέχοντες στην αγορά, επεκτείνοντας τον κατάλογο των επιλέξιμων εξασφαλίσεων σε προσωρινή βάση σε μη μετρητές εξασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών εγγυήσεων.

Δεύτερον, η Επιτροπή θέσπισε νέους κανόνες αυξάνοντας το όριο εκκαθάρισης από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτω από αυτό το όριο, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δεν θα υπόκεινται σε απαιτήσεις περιθωρίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγά τους. Και τα δύο αυτά μέτρα θα παράσχουν την αναγκαία ανακούφιση για τις εταιρείες, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Η θέσπιση των μέτρων αυτών ακολουθεί εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τις ευρωπαϊκές και εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τέλος, ο ACER και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) ενισχύουν τη συνεργασία τους, δημιουργώντας μια νέα κοινή Task Force, για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους να παρακολουθούν και να εντοπίζουν πιθανή χειραγώγηση της αγοράς και κατάχρησης στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας spot και παραγώγων, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία της σταθερότητα της αγοράς.

Πηγή: efsyn.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Κομισιόν – Predator: «Φρένο» στην κατάχρηση κατασκοπευτικών λογισμικών

Φρένο επιχειρεί να βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις επιδιώξεις...

Αλέξης Τσίπρας για τα 50 χρόνια Μεταπολίτευσης: Τα επιτεύγματα και οι χαμένες ευκαιρίες

Σε ένα εκτενές κείμενό του, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης...

Σε κλοιό ακρίβειας τα νοικοκυριά με την κυβέρνηση απρόθυμη να λάβει δραστικά μέτρα

*Του Φοίβου Κλαυδιανού - Η αποτελεσματικότητα των μετεκλογικών κυβερνητικών...

Ρένα Δούρου: Πρέπει να ανησυχούμε απέναντι στη στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο Κυπριακό (ΗΧΗΤΙΚΟ)

Η επίσκεψη της πολυπληθούς αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική...
Διαφήμιση