Συνταγή… χάους και στον ΕΦΚΑ με υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Πάγο στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και ματαίωση των προκηρύξεων για θέσεις ευθύνης στον οργανισμό προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον «εκσυγχρονισμό» του • Διευθυντές και προϊστάμενοι από την αγορά εργασίας, με τριετείς συμβάσεις και με πλαφόν μισθού τις αμοιβές του προέδρου του Αρείου Πάγου

Τεράστια διοικητική αναστάτωση αναμένει τον ΕΦΚΑ εάν υλοποιηθούν πολλές από τις διατάξεις σχεδίου νόμου (για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού) που αναρτήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε ηλεκτρονική διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με τις διατάξεις του καταργούνται αυτομάτως, μετά την αξιολόγηση, προϊστάμενοι και διευθυντές οι οποίοι έχουν αναδειχθεί στις θέσεις τους σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Οι θέσεις όσων κριθούν ανεπαρκείς θα καταληφθούν από νεοδιοριζόμενους μετακλητούς, τους οποίους ο ΕΦΚΑ θα προσλάβει με συμβάσεις τριετούς διάρκειας από τον ιδιωτικό τομέα ή από άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και με ανώτατο πλαφόν μισθού τις μηνιαίες αμοιβές του προέδρου του Αρείου Πάγου. Ταυτοχρόνως, από την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου, ματαιώνονται όλες οι εκκρεμείς προκηρύξεις για θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών, ενώ στα κριτήρια για την ανάληψη θέσεων ευθύνης από τους νεοπροσλαμβανόμενους παύει να αποτελεί προϋπόθεση η φοίτηση στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Είναι προφανές ότι η νομιμότητα των διατάξεων θα κριθεί στα δικαστήρια. Αλλά αυτό μάλλον δεν απασχολεί την κυβέρνηση, αν ληφθούν υπόψη οι ρυθμοί με τους οποίους δικάζονται ανάλογες υποθέσεις για την κατάργηση των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων.

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο στελέχωσης του Δημοσίου με εργαζόμενους από την ελεύθερη αγορά, οι οποίοι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εμπειρία ή όχι στην κοινωνική ασφάλιση, εισάγουν τη λογική της σταδιακής ιδιωτικοποίησης σημαντικών τομέων και τμημάτων της κοινωνικής ασφάλισης. Πάντως, το σχέδιο νόμου σε πολλά σημεία φαίνεται ημιτελές και μάλλον εσπευσμένα δόθηκε στη δημοσιότητα, ενδεχομένως για να στρέψει τη δημόσια συζήτηση στα προβλήματα λειτουργίας του ΕΦΚΑ και όχι στη μείωση των συντάξεων που ανέδειξε η πρόσφατη εγκύκλιος Τσακλόγλου.

Οι επίμαχες διατάξεις

Αναλυτικότερα, ενστερνιζόμενος την άποψη που επιρρίπτει όλα τα κακά του ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων στις απονομές συντάξεων, στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ που, κατά τον υπουργό Εργασίας, είτε τεμπελιάζουν είτε δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικοί και γι’ αυτό πρέπει να μπουν στο ψυγείο, ο Κωστής Χατζηδάκης προτείνει, μέσω του Νομοσχεδίου, ένα μοντέλο μερικής ιδιωτικοποίησης που περιλαμβάνει τα εξής:

■ Οι επικεφαλής Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού e-Ε.Φ.Κ.Α. διορίζονται για τριετή θητεία, σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση των υποψηφίων, τα απαιτούμενα ανά θέση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 8/2019 (A’ 12), καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης.

■ Υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων μπορούν να είναι ιδιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων επιλέγονται από το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ορίζονται με απόφαση του Διοικητή, μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής.

■ Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα εξής προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

■ Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα εξής:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

■ Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων εισηγείται τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής.

■ Μετά την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., είτε αυτοί έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) είτε σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, καθώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης λόγω αναπλήρωσης.

■ Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι εκκρεμείς προκηρύξεις για την ανάδειξη Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, Α’ 26) ματαιώνονται.

Επίσης, με το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται χρηματικό ποσό ως πριμ παραγωγικότητας των υπαλλήλων, πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους που τίθενται από τον Διοικητή σε ορισμένη Γενική Διεύθυνση.

* Ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοψίνη στην “Εφημερίδα των Συντακτών”

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Το Leftdoor.eu συμμετέχει στην 24ωρη απεργία των ΜΜΕ

Το documentonews.gr, συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που εξήγγειλε για...

Φτάνει μια 24ωρη απεργία; Αντέχουμε 60 χρόνια μνημόνια;

*Του Δημήτρη Κωστάκου - Πυρετωδώς προετοιμάζονται ΓΣΕΕ, ΠΑΜΕ, Εργατικά...

Ένταση στη Μέση Ανατολή / Το Ισραήλ αποφάσισε: «Το χτύπημά μας κατά του Ιράν θα είναι επώδυνο»

«Επώδυνα» αντίποινα κατά του Ιράν αποφάσισε το μικρό υπουργικό...
Διαφήμιση