Αλ. Τσίπρας: Η πρόταση για την εκλογή κεντρικής επιτροπής και προέδρου

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Αναλυτικά ο προτεινόμενος κανονισμός εκλογής του προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ – Προτείνεται οι εκλογές για την ανάδειξη του/της προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής να γίνουν την Κυριακή 15 Μαΐου.

Να ψηφίζουν για πρόεδρο τα μέλη που είναι στα μητρώα και όσα εγγραφούν την ημέρα της ψηφοφορίας πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας στο σημερινό Πολιτικό Συμβούλιο. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που θα γίνει στις 14 – 17 Απριλίου.

Ο προτεινόμενος κανονισμός εκλογής του προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

Άρθρο 1ο:  Μητρώο μελών

1. Το Μητρώο μελών είναι ενιαίο και περιλαμβάνει το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

2. Όλα τα μέλη του κόμματος καταχωρούνται στο Μητρώο με αλφαβητική σειρά του επωνύμου.

3. Στο μητρώο αναγράφονται τα εξής στοιχεία του κάθε μέλους: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), και Περιφέρεια στην οποία ανήκει το μέλος.

Άρθρο 2ο: Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – Εφορευτικές Επιτροπές

1. Την κεντρική ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του/της Προέδρου και τον μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ).

2. Η ΚΕΦΕ αποτελείται από 11 μέλη, που ορίζονται από το Συνέδριο μετά από πρόταση του Προεδρείου του Συνεδρίου.

3. Η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους για τη θέση του/της Προέδρου και τις θέσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής σε προθεσμία τεσσάρων ημερών από τη λήξη του Συνεδρίου και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια, στα οποία τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά των επωνύμων. Τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων για την Κεντρική Επιτροπή είναι ενιαία και καταρτίζονται ανά Περιφέρεια.

4. Με απόφαση της ΚΕΦΕ ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του/της Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων ορίζεται σε 500. Η ΚΕΦΕ μεριμνά ώστε τα εκλογικά τμήματα να είναι αναλογικά κατανεμημένα σε όλη την επικράτεια και για την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Οι εκλογές των μελών εξωτερικού διεξάγονται με ειδικό πληροφοριακό σύστημα με την ευθύνη της ΚΕΦΕ.

5. Η ΚΕΦΕ, σε συνεργασία με τις νομαρχιακές επιτροπές, ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή για κάθε εκλογικό τμήμα, η οποία αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, τον/τη Γραμματέα και τον/τη χειριστή/στρια του διαδικτυακού μητρώου και τους αναπληρωτές τους.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος διενεργεί τις εκλογές στο τμήμα της, συντάσσει πρακτικό εκλογής, εξάγει τα αποτελέσματα και τα στέλνει αμέσως στην ΚΕΦΕ, στην οποία παραδίδει το πρακτικό εκλογής και τα ψηφοδέλτια.

7. Η ΚΕΦΕ αποφασίζει για όλες τις ενστάσεις, που τυχόν θα υποβληθούν σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην ΚΕΦΕ το αργότερο δύο ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η ΚΕΦΕ οφείλει να απαντήσει στις τυχόν ενστάσεις μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας. 

8. Τα μέλη της ΚΕΦΕ και των Εφορευτικών Επιτροπών δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του/της Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Άρθρο 3ο: Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

1. Δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου έχουν όλα τα μέλη του του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ .

2. Δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη  του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022.

3. Δικαίωμα να εκλεγούν στη θέση του/της Προέδρου ή του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022 και έχουν ανακηρυχθεί σύμφωνα με τον παρόντα εκλογικό κανονισμό.

Άρθρο 4ο:  Εκλογική Διαδικασία

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του/της Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ γίνονται με μυστική ψηφοφορία, ταυτόχρονα την Κυριακή 15 Μαΐου από τις 8:00 πμ μέχρι και τις 8:00 μμ. Με έγκριση της ΚΕΦΕ μπορεί να δοθεί παράταση στη διαδικασία ψηφοφορίας.

2. Η διαδικασία των εκλογών περιλαμβάνει ταυτόχρονα δύο ψηφοφορίες σε δύο διαφορετικές κάλπες, μία για την εκλογή του/της Προέδρου και μία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

3.Τα μέλη του κόμματος μπορούν να ψηφίσουν σε όποιο εκλογικό τμήμα επιλέξουν στην Περιφέρειά τους.

Άρθρο 5ο: Εκλογή Προέδρου

1. Ο/Η Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκλέγεται από όλα τα μέλη του κόμματος.

2. Υποψηφιότητες και προτάσεις υποψηφιοτήτων για τη θέση του/της Προέδρου κατατίθενται στο Προεδρείο του Συνεδρίου μέχρι την Κυριακή 17 Απριλίου 2022 και ώρα 1:00 μμ. Προϋπόθεση για την ανακήρυξη του/της υποψηφίου/ας είναι να συνοδεύεται η υποψηφιότητα από 300 υπογραφές  εκλεγμένων συνέδρων. Η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους/τις υποψηφίους/ες μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.

3. Για την εκλογή του/της Προέδρου μπορούν να ψηφίζουν εκτός από όσους έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21.03.2022 και όσοι/όσες συμπληρώνουν απογραφικό ένταξης στο κόμμα την ημέρα των εκλογών, το οποίο καταθέτουν στην Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος όπου προσέρχονται να ψηφίσουν.

4. Τα μέλη του κόμματος εκφράζουν την προτίμησή τους για Πρόεδρο με ένα (1) σταυρό. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό θεωρούνται λευκά, εκτός αν ο/η υποψήφιος/α είναι μόνο ένας/μία. Αυτοδικαίως άκυρα είναι και τα ψηφοδέλτια με περισσότερους από ένα σταυρούς.

5. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ΚΕΦΕ μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων.

Άρθρο 6ο: Εκλογής Κεντρικής Επιτροπής

1. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελείται από 300 μέλη.

2. Η εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται ανά Περιφέρεια.

3. Ο καταμερισμός των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής ανά Περιφέρεια έχει ως εξής:

α) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 10 μέλη
β) Κεντρική Μακεδονία: 34  μέλη
γ) Δυτική Μακεδονία: 10 μέλη
δ) Ήπειρος: 10 μέλη
ε) Θεσσαλία: 12 μέλη
στ) Ιόνια νησιά: 6 μέλη
ζ) Δυτική Ελλάδα: 20 μέλη
η) Στερεά Ελλάδα: 8 μέλη
θ) Αττική: 150 μέλη
ι) Πελοπόννησος: 14 μέλη
ια) Βόρειο Αιγαίο: 4 μέλη
ιβ) Νότιο Αιγαίο:4 μέλη
ιγ) Κρήτη: 16 μέλη
ιδ) Εξωτερικό: 2 μέλη
   
4. Υποψηφιότητες και προτάσεις υποψηφιοτήτων κατατίθενται στο Προεδρείο του Συνεδρίου μέχρι την Κυριακή 17 Απριλίου 2022, ώρα 1:00 μμ. Υποψηφιότητα υποβάλλεται για τις θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η Οργάνωση Μελών του/της υποψηφίου/ας. Η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους/τις υποψηφίους/ες μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.

5. Οι υποψήφιοι/ες αναγράφονται σε ενιαίο κατάλογο ανά Περιφέρεια.

6. Η ποσόστωση φύλου ορίζεται με βάση τη σχετική ρύθμιση του καταστατικού όπως αυτό θα εγκριθεί από το Συνέδριο.

7. Η ποσόστωση της διεύρυνσης ορίζεται σε 20% και υπολογίζεται ανά Περιφέρεια, εφαρμόζεται δε μετά την εφαρμογή της ποσόστωσης φύλου της προηγούμενης παραγράφου. Οι υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στην ποσόστωση της διεύρυνσης ανακηρύσσονται με ευθύνη της ΚΕΦΕ μέχρι τις 20.04.2022 στην βάση των σχετικών αποφάσεων του Πολιτικού Συμβουλίου. 

8. Το όριο εκπροσώπησης των βουλευτών/τριών στην Κεντρική Επιτροπή ορίζεται για την Περιφέρεια Αττικής  στο 15% και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες στο 20% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγει κάθε Περιφέρεια. Αν από τα παραπάνω ποσοστά προκύπτει αριθμός που δεν είναι ακέραιος στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο ανεξάρτητα από το δεκαδικό μέρος.

9. Τα μέλη του κόμματος ψηφίζουν τους/τις υποψήφιους/ες για την Κεντρική Επιτροπή της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν.

10. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης ορίζεται μέχρι το 30% των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής που αναλογούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Αν ο αριθμός του 30% δεν είναι ακέραιος, στρογγυλοποιείται  στον  αμέσως επόμενο ακέραιο ανεξάρτητα από το δεκαδικό μέρος. Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών είναι αυτοδικαίως άκυρα.

Πηγή: left.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο ηθοποιός Donald Sutherland. Ο θρυλικός...

Πορεία στο Σύνταγμα με σύνθημα “Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργαζόμενους” (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

«Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα...

Μητσοτάκης αμετανόητος, με υποσχέσεις και δειλά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

Μία μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ...
Διαφήμιση